Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679  (ďalej len „GDPR – General Data Protection Regulation ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním údajov“ dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Športový klub Balance Nitra

Sídlo: Ždiarska 707/4, 94901 Nitra

IČO: 54392641

Telefónne číslo: +421 903 461 770  

E-mail: info@balanceplavanie.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Pavel Šebo, Predseda

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona) 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám: Registrácia v členskej základni ŠK Balance Nitra. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 osoba má:

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslanej žiadosti na adresu ŠK Balance Nitra alebo zaslaním na mailovú adresu info@balanceplavanie.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné v znení zákona o športe registrácie osôb v športe, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.